Patiënttevredenheid

Omdat we u als patiënt centraal stellen, vinden we uw tevredenheid belangrijk. We streven voortdurend naar verbetering van de zorg die we u leveren. Daarom doen we elk jaar een patiënttevredenheidsonderzoek. Als u op andere momenten vaststelt dat het beter kan, horen we uw ideeën en opmerkingen graag.

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Samen met u zoeken we dan naar een goede oplossing. Als dit niet lukt zullen we de klachtenprocedure van het Keurmerk Fysiotherapie, waaraan wij deelnemen, starten.

Het Keurmerk Fysiotherapie heeft een procedure omtrent de klachtenregeling. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Keurmerk

Als u opmerkingen of ideeën heeft in relatie tot de kwaliteit van onze dienstverlening stellen we het op prijs als u ons dit laat weten. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk (ideeënbus in de wachtruimte) aan ons melden.

Huisregels

Aalstzorg is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk kunt u zich melden aan de balie.

Neemt u bij uw eerste afspraak mee:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Handdoek
  • Zorgverzekeringspas of kopie van uw polis
  • Indien u een verwijsbrief heeft van uw arts, de verwijsbrief

Vervolgbehandeling

Neemt u bij elk bezoek het volgende mee:

  • Handdoek
  • Afsprakenkaartje
  • Eventueel sportschoenen in overleg met uw fysiotherapeut

Afzeggen afspraak

Bij verhindering dient u zich uiterlijk 24 uur vooraf af te melden. Bij nalaten zijn wij genoodzaakt u de behandeling in rekening te brengen.

Betaling/facturering

Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. AalstZorg heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

Privacy reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

Uw aandacht voor het volgende:
In het kader van continue kwaliteitsverbetering kan uw dossier gebruikt worden voor interne en externe auditering. De procedure van toetsing is strikt gehouden aan het wettelijk kader privacy reglement. Heeft u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw dossier voor deze kwaliteitstoetsing dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut die dit voor u zal vastleggen binnen uw dossier.

Patiënttevredenheid en klachtenbehandeling:

Omdat we u als patiënt centraal stellen, vinden we uw tevredenheid belangrijk. We streven voortdurend naar verbetering van de zorg die we u leveren. Daarom doen we elk jaar een patiënt tevredenheidsonderzoek. Als u op andere momenten constateert dat het beter kan, horen we uw ideeën en opmerkingen graag. U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Samen met u zoeken we dan naar een goede oplossing. Het Keurmerk Fysiotherapie heeft een procedure omtrent de klachtenregeling. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Keurmerk.

Indien u opmerkingen of ideeën heeft in relatie tot de kwaliteit van onze dienstverlening stellen we het op prijs als u ons dit laat weten. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk (ideeënbus in de wachtruimte) aan ons melden. Fysiotherapie Aalstzorg is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.